دنیای دریا در قاب تصویر: nudibranch یا لیسه های دریایی؛ گوش دریا (sea rabbit)

درخواست حذف این مطلب


گروهی از شکم پایان دریایی هستند بدون صدف هستند (صدف خود را پس از مرحله لاروی از دست می دهند) و در کلاد nudipleura قرار می گیرند.









منبع: لینک